Waarom wetenschap- en techniekonderwijs?

Wetenschap- en techniekonderwijs houdt de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen springlevend en doet een sterk beroep op de 21ste eeuwse vaardigheden. Zoals samenwerken, creativiteit en communiceren, probleemoplossend vermogen en zelfstandig en kritisch denken. Dat is al reden genoeg om met W&T aan de slag te gaan.

Jong ontdekken

Daarnaast is het van belang om kinderen al jong kennis te laten maken met wetenschap en technologie om de kans te vergroten dat zij voor een technische richting kiezen. Techniek op de basisschool helpt leerlingen om op jonge leeftijd hun talenten te ontdekken. Bovendien blijkt dat kinderen vaak razend enthousiast zijn als zij techniek krijgen aangeboden. Voor ouders zijn dit gegronde redenen om bewust te kiezen voor een basisschool die techniekonderwijs geeft.

Ook de overheid ziet het belang van W&T in het basisonderwijs. In het Techniekpact is daarom afgesproken dat W&T vanaf 2020 een verplicht onderdeel is van het onderwijsprogramma op basisscholen.

Veel scholen in Leeuwarden hebben al techniektorens, een leerkracht die specifiek aan techniekonderwijs werkt enzovoort. Nu is het tijd om verder te bouwen!

Kerndoelen

Met het nieuwe techniekmenu werkt de school aan de kerndoelen:

Kerndoel 42: De leerlingen leren onderzoek doen naar materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

Kerndoel 44: De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

Kerndoel 45: De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren. Meer over deze kerndoelen: tule.slo.nl

Bedrijfsleven

Samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en werknemers is de sleutel voor aantrekkelijk techniekonderwijs dat naadloos aansluit op de arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven, de werkgevers, de werknemers, het onderwijs (publiek en privaat), scholieren en studenten, regio en Rijk, leveren ieder hun eigen bijdrage aan het Techniekpact. In het nieuwe techniekmenu wordt een begin gemaakt met samenwerking met het bedrijfsleven. Het is de bedoeling om dat in de toekomst uit te breiden.

Techniekmenu

Tijdens de evaluatiegesprekken van Kunstkade met alle scholen, in voorjaar/zomer 2018, is het techniekmenu ter sprake gekomen. Alle scholen waren hier positief over. Ook is toen geïnventariseerd waar de specifieke interesse van de school naar uit gaat, als het over het vak techniek gaat. In dit magazine vindt u het eerste techniekmenu voor schooljaar 2019/2020.

Dit techniekmenu biedt dezelfde opzet, structuur en kwaliteit als het Kunstmenu en heeft naast vaste onderdelen ook keuzemogelijkheden die iedere school zelf kan invullen. Dit betekent dat het Techniekmenu voldoet aan alle eisen die er vanuit de 21ste  vaardigheden worden gesteld. Daarnaast kijken we natuurlijk ook hoe er een verbinding gemaakt kan worden met kunst & cultuur!

Het techniekmenu is samengesteld door een werkgroep bestaande uit onder andere twee ervaren techniekleerkrachten. Het is uniek dat alle 60 scholen in de gemeente Leeuwarden kunnen meedoen!

We hopen dat u net zo enthousiast bent over het menu als wij en dat u vóór 5 juni laat weten of uw school meedoet.

De techniekwerkgroep van Kunstkade:

Berber Nicolai, coördinator

Joffra van der Velde, leerkracht techniek Willem Alexander school Leeuwarden

Mirjam van der Sloot, leerkracht techniek OBS De Twa Fisken Grou

Erik van Houte, cultuurcoach en leerkracht techniek De Dyk Leeuwarden