Scholen Rij A/ Rij B

RIJ A

IKC Alexia

Doarpsskoalle Wurdum

IKC De Kinderkoepel

IKC Johan Willem Frisoschool

CBS Klaverblad

IKC Màxima

VBS Michaëlschool

IKC Sint Paulus

KC De Pionier

IKC Het Palet

OBS Plataanschool

OBS Potmarge

GBS De Princenhof

IKC De Sprong

IKC Teresa

KC Wytgaard

IKC Wiarda

IKC De Wielen

IKC Willem Alexander

IKC De Weide

IKC Trianova

OBS Wynwizer

OJBS Oldenije

OBS De Greidefûgel

OBS De Gielguorde

OBS It Pertoer

 

RIJ B

IKC Albertine Agnes

SBO Aquamarijn

IKC Eestroom

IKC Eestroom Taalschool

Leeuwarder Schoolvereniging

KC Leeuwarder Montessori

IKC Aventurijn

IKC Prins Constantijn

IKC Prins Maurits

Professor Wassenberghskoalle

IKC Franciscus

IKC Sint Thomas

IKC Eigen Wijs

OBS De Vosseburcht

CBS Koningin Wilhelminaschool - Fontein

CBS Koningin Wilhelminaschool - Transvaal

OBS De Finne

IBS De Twamêster

OBS Trije Doarpen Skoalle

OBS It Tredde Sté

RKBS Sint Radboud

CBS Nijdjip

OBS De Twa Fisken

CBS De Sprankel

OBS De Twilling

IKC De Swirrel

OBS Arjen Roelofsskoalle

OBS De Jint

 

It Twalûk en Caleidoscoop hebben eigen programma