Scholen Rij A en Rij B, schooljaar 2020-2021

 

RIJ A

CBS Dr. Algraschool

CBS De Arke

IKC Kinderkoepel

IKC Johan Willem Frisoschool

CBS Klaverblad

CBS Máximaschool

VBS Michaëlschool

KBS Sint Paulusschool

OBS De Pionier

IKC Het Palet

OBS De Plataanschool

OBS Potmarge

GBS De Princenhof

RKBS De Sprong - Idzerdastins

IKC Teresa

Teake Jan Roordaschool/KC Wytgaard

OBS Uniaskoalle

IKC Wiarda

IKC De Wielen

CBS Willem Alexanderschool

OBS De Weide

IKC Trianova

OBS Wynwizer

OBS Oldenije

OJBS De Stjelp

OBS De Krunenstrobbe

OBS De Gielguorde

OBS It Pertoer

 

RIJ B

CBS Albertine Agnesschool

SBO Aquamarijn

OBS Eestroom

Taalschool

Leeuwarder Schoolvereniging

OBS Leeuwarder Montessorischool

IKC Aventurijn

PCS Prins Constantijnschool

CBS Prins Mauritsschool

Professor Wassenberghskoalle

IKC Franciscus

RKBS Sint Thomasschool

IKC Eigen Wijs

OBS De Vosseburcht

CBS Koningin Wilhelminaschool - Fonteinstraat

CBS Koningin Wilhelminaschool - Transvaalstraat

OBS De Finne

IBS De Twamêster

De Trije Doarpenskoalle

OBS It Tredde Sté

RKBS Sint Radboud

CBS Nijdjip Grou

OBS De Twa Fisken Grou

CBS De Sprankel

OBS De Twilling

SWS De Swirrel

OBS Arjen Roelofsskoalle

OBS De Jint 

 

It Twalûk en Caleidoscoop hebben eigen programma