Scholen rij A en rij B, schooljaar 2021-2022

 

RIJ A

IKC Alexia

Doarpsskoalle Wirdum

IKC De Kinderkoepel

IKC Johan Willem Frisoschool

CBS Klaverblad

CBS Máximaschool

VBS Michaëlschool

KBS Sint Paulusschool

Kindcentrum De Pionier

IKC Het Palet

OBS Plataanschool

OBS Potmarge

GBS De Princenhof

IKC De Sprong

IKC Teresa

KC Wytgaard

IKC Wiarda

IKC De Wielen

CBS Willem Alexanderschool

IKC De Weide

IKC Trianova

OBS Wynwizer

OBS Oldenije

OBS De Krunenstrobbe/Stjelp

OBS De Gielguorde

OBS It Pertoer

 

RIJ B

 

CBS Albertine Agnesschool

   

SBO Aquamarijn

     

OBS Eestroom

     

OBS Eestroom Taalschool

Leeuwarder Schoolvereniging

   

OBS Leeuwarder Montessori

 

IKC Aventurijn

     

PCS Prins Constantijnschool

   

CBS Prins Mauritsschool

   

Professor Wassenberghskoalle

 

IKC Franciscus

     

RKBS Sint Thomasschool

   

IKC Eigen Wijs

     

OBS De Vosseburcht

   

CBS Koningin Wilhelminaschool - Fonteinstraat

CBS Koningin Wilhelminaschool - Transvaalstraat

OBS De Finne

     

IBS De Twamêster

     

OBS Trije Doarpen Skoalle

   

OBS It Tredde Sté

     

RKBS Sint Radboud

     

CBS Nijdjip Grou

     

OBS De Twa Fisken Grou

   

CBS De Sprankel

     

OBS De Twilling

     

SWS De Swirrel

     

OBS Arjen Roelofsskoalle

   

OBS De Jint

             

It Twalûk en Caleidoscoop hebben eigen programma