Logo

Dûnsje mei Tomke

Tomke, wa kin 'm net? Tomke is in mantsje dat mei syn hûntsje Romke, it buorfamke Yana Yu en Kornelia de Kangeroe in soad aventoeren belibbet. De ferhalen fan Tomke steane ticht by it deistich libben fan jonge bern. Tomke is in foarlês- en taalstimulearringsprogramma yn it Frysk foar pjutten. Foar de Afúk jou ik dûnslessen mei (knuffel) Tomke op pjutteboartersplak of bernesintrum. Danswil slút mei dizze lessen oan by it tema wer at jim it oer ha. We sjonge, dûnsje en belibje it ferhaal fan Tomke. Sa kinsto bern ek op it pjutteboartersplak of bernesintrum in moaie basis foar meartaligens biede. Mogelijk onderwerp; het thema van de Fryske Foarlêswiken in 2019 met Tomke, zintuigen ( proeven, voelen, ruiken, horen, zien & dansen!).

Deur